کودک

schicki micki

schicki micki

بازی فکری شیکی میکی (مهمانی با کلاس غازها!) Schicki Micki

تو این بازی فکری، بازیکن‌ها، نقش نگهبان‌های مهمونی اعیونی ِ غاز بانوهای با کلاس رو بازی می‌کنن! فقط غاز بانوهایی اجازه‌ی تشریف فرمایی دارن که سر و وضع‌شون، تمام و کمال با بقیه‌ی غاز بانوها فرق داشته باشه! ضمناً اون غاز بانوهایی هم که 2 تا کِرم خاکی همراه‌شون باشه، اجازه‌ی تشریف فرمایی ندارن! بازیکنی (نگهبانی) که بیش‌ترین ایرادها رو از سر و- وضع ِ این غاز بانوهای افاده‌ای بگیره و مُچ‌شون رو سرِ همراه داشتن کِرم خاکی‌های اضافی باز کنه (و در نتیجه، بیش‌ترین کارت رو جمع کنه) بازی رو می‌بره!

شیکی میکی

شیکی میکی

یک بازی کارتی برای 2 تا 7 بازیکن 7 سال به بالا

schicki micki

schicki micki

سازنده بازی فکری: Zoch

دیدگاهتان را بنویسید