مهارتی, میهمانی

Bausack

Bausack

بازیکنان نوبت به انتخاب بلوک می دهند و به آنها می دهند تا ساختار خود را در جای خود قرار دهند. یک بازیکن ممکن است برای رد یک بلوک تعداد مشخصی از “لوبیا” را پرداخت کند و این به بازیکن بعدی منتقل می شود. وقتی ساختار یک بازیکن سقوط می کند ، آنها از بازی خارج می شوند. آخرین بازیکن ایستاده برنده است.

توضیحات باندو (1992 ، میلتون بردلی ، 2-6 بازیکن):
Bandu بر اساس بازی Bausack است. به هر بازیکن یک بلوک پایه و تعدادی لوبیا داده می شود. در حین نوبت ، بازیکن یک بلوک چوب را از یک منبع مشترک انتخاب می کند و یا حراج Refuse یا Use را برگزار می کند. همه بازیکنان با لوبیا خود پیشنهاد داده و برنده / بازنده باید قطعه را روی برج خود قرار دهد. اگر برج شما سقوط کرد ، شما از بازی خارج هستید. آخرین برج ایستاده برنده است.

توضیحات ساک نویر (بازی های ریو گراند ، 2-8 بازیکن):
پنج نوع تغییر در نحوه بازی وجود دارد. هدف در همه آنها ساخت برج است. این کیف شامل قطعات چوبی بسیار متفاوتی است (یعنی خاکستر ، تخم مرغ ، انگشتر ، درخت صنوبر و غیره) و همچنین یک کیسه لوبیا برای “تغییر حراج” بازی. بسته به تغییر و انتخاب شما ، هر بازیکن یا برج خود را می سازد یا همه آنها را با هم می سازند. “تغییرات حراج” مشکوک ترین و شگفت آور است. ممکن است در نهایت صرف مقداری لوبیا شود تا از ساختن عنصر مخصوصاً دشوار جلوگیری شود. قمار و توانایی های بلوف زدن درست به اندازه احساس استاتیک و مهارت های ساختمانی مورد نیاز است. این یک بازی با امکانات ساخت تقریباً بی پایان است. این برای دستیاران ثابت و تعلیق لرزان برای تکنسین های هوشمند است.

Players take turns choosing blocks and giving them to each other to place on their structure. A player may pay a certain number of ‘beans’ to refuse a block and it gets passed to the next player. When a player’s structure falls, they are out of the game. Last player standing wins.

Description of Bandu (1992, Milton Bradley, 2-6 players):

Bandu is based upon the game of Bausack. Each player is given a base block and a number of beans. During a turn, a player chooses a wood block from a common supply and either holds a Refuse or Use auction. All player bid with their beans and the winner/loser must place the piece on their tower. If your tower falls you are out of the game. The last tower standing wins.

Description of Sac Noir (Rio Grande Games, 2-8 players):

There are five variations on how to play. The goal in all of them is to build a tower. The bag contains very different wooden pieces (i.e. an ashlar, an egg, a ring, a fir tree etc.) as well as a sack of beans for the “auction variation” of the game. Depending on the variation you choose, either each player builds his own tower or all build one together. The “auction variations” are the most suspenseful and surprising. One might end up spending quite some beans to avoid building an especially difficult element. Gambling and bluffing abilities are needed just as much as a feeling for statics and construction skills. It’s a game with almost endless building possibilities. It’s a challenge for steady hands and shaky suspense for clever tacticians.

دیدگاهتان را بنویسید