اکتشافی, تیمی | گروهی, خانوادگی, سرعت عمل, فکری, کارتی, کودک

Emotify

Emotify

در این بازی مهمانی 2 تیم مقابل یکدیگر بازی می کنند. هدف از این بازی خلاص شدن از شر تمام EMOTIS او است.
برای این کار به همه تیمها یک تخته نوشتن ، یک قلم نماد و صفحه نمایش داده می شود. بدون نگاه ، هر تیم 10 تراشه EMOTIS را از یک کیسه برمی دارد و آنها را پشت صفحه نمایش خود قرار می دهد.
تیمی که شروع می کند بازیکنی را انتخاب می کند که دست شماره گیری چرخان را بچرخاند و دستورالعمل ها را انجام دهد. شماره گیری به 10 قسمت تقسیم می شود:
6 تم با حداکثر EMOTIS (اوقات فراغت ، افراد ، مکانها ، اقدامات ، برندها و دوستان)
4 زمینه ویژه (Open Theme ، Gifting ، حذف ، تعویض)
اگر دستی به یک موضوع اشاره داشته باشد ، پخش کننده انتخابگر تایمر را تغییر می دهد ، یک ردیف EMOTIS را در پشت صفحه قرار می دهد (برای نشان دادن نام / عنوان و غیره از چیزی در درون موضوع) ، پاسخ را روی صفحه نوشتن می نویسد ( بدون اینکه هیچ کدام از بازیکنان دیگر آن را ببینند) و صفحه را حذف می کند.
حالا همه بازیکنان تیم وی باید حدس بزنند که در زمان معین چه وضعیتی دارد. علاوه بر این ، بازیکن منتخب می تواند به تیم خود تذکر داده شود (در صفحه نمایش پیدا کنید). اگر تیم به درستی حدس بزند ، EMOTIS استفاده شده از بازی حذف می شود. اگر اینطور نیست ، تیم به همان اندازه EMOTIS را از کیسه مورد استفاده خود گرفته و تیم مقابل ممکن است سعی کند جواب صحیح را بدهد (در صورت صحیح بودن ، تیم مخالف) EMOTIS بسیاری از تیم خود را از تیم دیگر حذف می کند. ) سپس نوبت به تیم دیگر می رسد.
اگر دستی به زمینه ویژه ای نشان می دهد ، بازیکن منتخب ، به ترتیب و یا مبادله EMOTIS را انتخاب کرده ، یکی از EMOTIS را به حریف خود می دهد و یک موضوع مورد نظر خود را انتخاب می کند.

In this party game 2 teams play against each other. The goal of the game is to get rid of all his EMOTIS.

For this every team is given a writing board, a felt-tip pen and a screen. Without looking, every team take 10 EMOTIS chips from a bag and place them behind their screen.

The team that starts chooses a player who spins the hand of a rotating dial and carries out the instructions. The dial is split into 10 fields:

  • 6 themes with a maximum number of EMOTIS(Leisure, People, Places, Actions, Brands and Friends)
  • 4 special fields (Open Theme, Gifting, Removing, Swapping)

If the hand points to a theme, the choosen player turns over the timer, puts together a row of EMOTIS behind the screen (to represent the name/title etc. of something within the theme), writes the answer down on the writing board (without any of the other players seeing it) and removes the screen.

Now all players of his team have to guess what it is in the given time. In addition, the choosen player can give his team a given hint (find on the inside of the screen). If the team guesses correctly, the EMOTIS used are removed from the game. If not, the team take (without looking) as many EMOTIS from the bag as they have used and the opposing team may try to give a correct answer (if correct, the opposing team remove as many EMOTIS from their pile as the other team used). Then the turn goes to the other team.

If the hand points to a special field, the choosen player take, deposit or exchange of EMOTIS respectively give one of your EMOTIS to your opponent and choose a theme of your own.

دیدگاهتان را بنویسید