کودک

Fast Flip

Fast Flip

بازی فکری فَست فلیپ (Fast Flip)

 

سریع‌ترین واکنش ممکن، به میوه‌هایی که در اطراف پرواز می‌کنند!
ستونی از کارت‌های مثلثی‌شکل بسیار زیبا در برابر شماست. هر کارت، ترکیبی از 5 میوه‌ی مختلف را نشان می‌دهد و تصویرِ هریک از میوه‌ها، ممکن است از 1 بار تا 5 بار در هر کارت تکرار شده باشد. قوانین بازی بسیار ساده است: شما، کارتِ بالایی ستون کارت‌ها را برمی‌گردانید و با این حرکت، کارت دومِ ستون را “رو” می‌کنید. در پُشتِ کارتی که برگردانده شده، یک «عدد» یا تصویر یک «میوه» دیده می‌شود. اگر یک عدد باشد، هر بازیکنی که زودتر از بقیه بتواند بگوید که کدام میوه به‌این‌تعداد، در کارتِ تازه‌”رو”‌شده دیده می‌شود، کارتِ برگردانده‌شده را برای خود برمی‌دارد و اگر تصویرِ یک میوه باشد، بازیکنی که زودتر از بقیه، تعدادِ آن میوه را در تصویرِ روی کارتِ تازه‌”رو”‌شده بگوید، کارتِ برگردانده‌شده را مالِ خود می‌کند…
* گونه و گروه بازی: غیرنوبتی (Real-Time)

Fast Flip

Fast Flip

* تعداد و سن بازیکنان: 2 تا 8 بازیکن، 7 سال به‌بالا * مدت زمان بازی: 15 دقیقه

دیدگاهتان را بنویسید