انتزاعی

Stratopolis

Stratopolis

در استراتوپولیس ، بازیکنان می خواهند به طور گسترده ای بسازند ، در عین حال بزرگ هم هستند.

هر بازیکن بازی را با بیست کاشی به شکل L شروع می کند ، هر کدام شامل سه مربع است. یک بازیکن دارای کاشی هایی است که تمام مربع های سبز ، مربع های سبز و خنثی یا دو مربع سبز و یک مربع قرمز را نشان می دهد ، در حالی که کاشی های بازیکن دیگر به رنگ قرمز و سبز معکوس است. این کاشی ها بازیکنان را با هم چیده و پشته می کنند و تنها بالاترین کاشی را نشان می دهد.

برای شروع بازی ، یک کاشی دو مربع (یک قرمز ، یک سبز) روی میز قرار داده شده است. بازیکنان سپس نوبت خود را می دهند که بالاترین کاشی خود را به صفحه نمایش اضافه می کنند. کاشی را می توان (1) روی میز با حداقل یک لبه مجاور یک لبه بازی و یا (2) در بالای حداقل دو کاشی در حال بازی قرار داد. با قرار گرفتن در سطح بالاتر ، هر مربع کاشی باید پشتیبانی شود ، کاشی باید سطح باشد و مربع های قرمز و سبز نمی توانند یکدیگر را بپوشانند. (هر بازی رنگی دیگر – مانند سبز با خنثی یا قرمز روی قرمز – قانونی است.)

پس از پخش تمام کاشی ها ، بازیکنان نمرات مناطق خود را برای پیدا کردن بهترین منطقه خود شمارش می کنند: تعداد مربع ها در یک منطقه به هم پیوسته از رنگشان برابر ارتفاع مربع در این منطقه که در بالاترین سطح قرار دارد. بازیکن با بالاترین منطقه امتیاز دهی برنده می شود.

قوانین متغیر بازیکنان را به بازی با دست کاشی هایی که بعد از هر نوبت تازه می کنند بازی می کنند و یا با تمام کاشی های موجود در همه زمان ها بازی می کنند.

In Stratopolis, players want to build wide, while also building big.

Each player starts the game with twenty L-shaped tiles, each comprising three squares; one player has tiles showing all green squares, green and neutral squares, or two green squares and one red square, while the other player’s tiles reverse red and green. Players shuffle and stack these tiles face down, revealing only the topmost tile.

To start the game, a two-square tile (one red, one green) is placed on the table. Players then take turns adding their topmost tile to the display. A tile can be placed (1) on the table with at least one edge adjacent to an edge in play or (2) on top of at least two tiles already in play. When placed on a higher level, each square of the tile must be supported, the tile must be level, and red and green squares cannot cover one another. (Every other color play – such as green on neutral or red on red – is legal.)

Once all tiles have been played, players count the scores of their zones, to find their best zone: number of squares in a contiguously connected area of their color times the height of the square in this area that is at the highest level. The player with the highest scoring zone wins.

Variant rules invite players to play with a hand of tiles that they refresh after each turn or to play with all tiles available at all time.

دیدگاهتان را بنویسید