ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Ankh: Gods of Egypt – Pharaoh

نقد و بررسی

در زمان های قدیم ، فردی مجرد به عنوان واسطه بین خدایان و انسان فانی انتخاب می شد. این پادشاه توسط خدایان به عنوان پیامبر ، کاهن و فرمانروای مسح شد و به حفظ نظم و نظم کیهانی بر سرزمین مصر و قوم آن متهم شد. حق قانون ، حق حكومت ، حق جنگ و حكم به فرعون اعطا شد ، و به تعقل او و با راهنماي خدایان ، مصر رونق گرفت.

هنگامی که جنگ خدایان آغاز شد ، هر خدایان به دنبال پشتیبانی فرعون بودند. چه کسی بهتر از همان فانی است که با چنین قدرت هایی تحقق بخشیده اند ، قهرمان آرمان خود هستند؟ با این حال ، چنین تصمیمی می تواند Ma’at را تحریک کند و نظم کیهانی را به هرج و مرج می اندازد. فرعون با همان حماسه ای که از طرف خدایان به وی اعطا شده بود ، اظهار داشت که یک مرد به تنهایی عالی ، نمی تواند تنها با فیات تصمیم به جنگ بگیرد. فرعون تماشا می کرد ، مردم را در برابر بدترین جنگها محافظت می کرد ، و با انتقال به توحید ضمن احترام همه خدایان به طور مساوی ، ما را حفظ می کرد.

بنابراین ، فرعون نیازهای خدایان را با نیازهای سیاسی و اجتماعی مرگ و میر متعادل می کند. نبرد در بهشت ​​نباید به یک جنگ داخلی روی زمین بپردازد ، مادامی که فرعون هنوز نفس بکشد.

گسترش فرعون ابعاد کاملاً جدیدی را به آنخ: خدایان مصر معرفی می کند. این گسترش ، مبارزه الهی را به دنیای مردان و به ویژه یک مرد نزدیکتر می کند: فرعون تمام مصر! خدایان خوب خواهند کرد تا کشیش های خود را به کاخ سلطنتی بفرستند تا بتوانند در امور پادشاهی تأثیر بگذارند ، برای دستیابی به مزیت سیاسی در دفاتر مختلف دستکاری کنند و فرعون را به سمت شناخت الوهیت نهایی یک خدای واقعی هدایت کنند. مبارزات شما ممکن است الهی باشد ، اما اگر نتوانید تسلط خود را بر حوزه امور انسانی تحمیل کنید ، تمام آنچه در انتظار شما است فراموشی است.

گسترش فرعون با:

31 رقم:
– 1 شکل فرعون طلایی
– 3 شخصیت Ra Priest
– 3 شخصیت Isis Prift
– 3 شخصیت آمون کاهن
– 3 شخصیت اوریس کاهن
– 3 چهره کشیش آنوبیس
– 3 شخصیت هوروس کاهن
– 3 شخصیت Hathor Prift
– 3 رقم کشیش را تنظیم کنید
– 3 شخصیت Thoth Prift
– 3 شخصیت Bastet Prift
1 داشبورد کاخ
5 نشانه ابوالهول
4 کارت ابوالهول
40 کارت سیاسی
جزوه سناریو
علاوه بر این ، پشتیبانان Kickstarter همچنین 5 قطعه پلاستیکی اسفنجی پیچیده 3D Kickstarter ، و همچنین یک تخته کاخ لوکس اختصاصی Kickstarter را که روی مقوا ضخیم چاپ می شود ، دریافت می کنند.

In ancient times, a single individual was chosen as intermediary between the gods and mortal man. This king was anointed as prophet, priest, and ruler by the gods themselves, and charged with maintaining Ma’at, cosmic balance and order, over the land of Egypt and its people. The right of law, the right of rule, the right of war, and of judgment were granted to the Pharaoh, and in his wisdom and with the gods’ guidance, Egypt prospered.

When the war of the gods began, each deity sought the Pharaoh’s support. Who better to champion their cause than the very mortal they had endowed with such powers? Yet, such a decision would upend Ma’at and throw the cosmic order into chaos. With the very sagacity granted to him by the gods, the Pharaoh declared that one man alone, however exalted, could not decide the war by fiat alone. The Pharaoh would watch, protect the people against the war’s worst depredations, and maintain Ma’at through the transition to monotheism while honoring all gods equally.

Thus, the Pharaoh balances the needs of the gods with the political and social needs of mortalkind. The battle in heaven shall not overflow into a civil war on earth, not so long as the Pharaoh still draws breath.

The Pharaoh expansion introduces a whole new dimension to Ankh: Gods of Egypt. This expansion brings the divine struggle closer to the world of men, and one man in particular: the Pharaoh of all Egypt! The gods will do well to send their priests into the royal palace in order to influence the affairs of the kingdom, manipulating the different offices in order to gain political advantage and steer the Pharaoh towards recognizing the ultimate divinity of the one true god. Your struggle may be divine, but if you fail to enforce your dominance over the human sphere of affairs, all that awaits you is oblivion.

The Pharaoh expansion comes with:

31 figures:
– 1 Golden Pharaoh figure
– 3 Ra Priest figures
– 3 Isis Priest figures
– 3 Amun Priest figures
– 3 Osiris Priest figures
– 3 Anubis Priest figures
– 3 Horus Priest figures
– 3 Hathor Priest figures
– 3 Set Priest figures
– 3 Thoth Priest figures
– 3 Bastet Priest figures
1 Palace dashboard
5 Sphinx tokens
4 Sphinx cards
40 Political cards
1 Scenarios Booklet
Additionally, Kickstarter backers also get 5 Kickstarter Exclusive 3D sculpted plastic Sphinx pieces, as well as a Kickstarter Exclusive deluxe Palace Board printed on thick cardboard.