ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Ankh: Gods of Egypt – Guardians Set

نقد و بررسی

در حالی که همه خدایان قدرت و مسئولیت فراتر از آن فانی خمار دارند ، اما خودشان هرگز برابر نبوده اند. همه نه جهان را مانند خورشید توانا به بهترین وجهه می خوانند ، یا فرمانروایی قوم مردگان را نمی دادند ، یا حتی از عظمت رژیم هایشان نمایندگی نمی کردند.

خدایان و شیاطین کمتر ، جایگاه خود را می دانستند و الهه می دادند که بقاء آنها به نفع خود به نفع یکی از حامیانی که در زمان انجام همه کارها بر کیهان مسلط خواهد شد ، بستگی دارد. موضوع پیروان نبوده و یا وظایف آنها از واردات کمتری برخوردار بوده است. با این حال هوس سرنوشت و جزر و مد کیهانی آنها را بدون بناهای بزرگ و لژیونهای پیروان فداکار رها کرده بود. چنین ماهیت وجود الهی بود.

برای خدایان حامی که به آنها کمک می کنند ، این نگهبان استعدادهای خود را در نام های مشتریان خود ترجیح می دهند ، به عظمت خود می افزایند و از پیروان فداکارشان به عنوان خود محافظت می کنند. خدمت به نیرومندترین راه آنها برای تحمل این جنگ برای پایان دادن به همه جنگها بود.

Guardians Set مجموعه جدیدی از نگهبانان را برای آماده شدن به خدایان در جستجوی آنها معرفی می کند. بیشتر نگهبانان موجود در این مجموعه شیاطین وحشتناک و دارای توانایی های شرورانه ای هستند که خدایان نسبت به آنها علیه آنها استفاده می کنند. معرفی Guardians جدید به بازی گزینه های جدیدی را برای انتخاب انتخاب می کند و امکان ترکیب ها و تعامل های مختلف برای هر بازی را افزایش می دهد. حضور یا عدم حضور هر نگهبان می تواند تأثیر عمیقی بر پویایی گیم پلی داشته باشد.

مجموعه نگهبانان همراه است:

11 چهره نگهبان:
-3 رقم Mafdet
-2 ارقام آم-هه
-2 ارقام پازوزو
-2 آمار ارسالی
-2 ارقام شزمو
5 کارت نگهبان

While all gods possess power and responsibility beyond that of mortal ken, they themselves were never created equal. Not all bestrode the world like the mighty sun, or commanded the realm of the dead, or even represented all of feline kind in their regal majesty.

The lesser gods and demons knew their place, and divined that their survival would hinge on levying favor with the one patron that would dominate the cosmos when all was done. It was not a matter of followers or that their duties were of any lesser import. Yet the whims of fate and the cosmic tide had left them without grand monuments and legions of devoted followers. Such was the nature of a divine existence.

For the patron deities that grant them succor, these Guardians ply their talents in their patrons’ names, adding to their grandeur and protecting their devoted followers as their own. Serving the mighty was their truest path to enduring this war to end all wars.

The Guardians Set introduces a new set of Guardians ready to join the gods in their quest. Most of the Guardians contained in this set are terrible demons with vicious abilities the gods would much rather have at their side than used against them. The introduction of new Guardians into the game gives new options to select from, increasing the possibilities for different combinations and interactions for each game. The presence or absence of each Guardian can have a profound impact on the gameplay dynamics.

The Guardians Set comes with:

11 Guardian figures:
-3 Mafdet figures
-2 Am-Heh figures
-2 Pazuzu figures
-2 Ammit figures
-2 Shezmu figures
5 Guardian cards