ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

ماندالا: نماد یک آیین باستانی و مقدس است. ماسه های رنگی ساخته شده است تا قبل از اینكه این الگوی بطور تشریفاتی از بین برود و ماسه های ریخته شده در رودخانه ریخته شود ، نقشه سمبولیك جهان را ایجاد می كنند.

در بازی دو نفره ماندالا ، شما با جمع آوری کارت های ارزشمند سعی می کنید بیشتر از حریف خود گلزنی کنید – اما نمی دانید که تا چه اندازه کارت های کارت ارزشمند هستند! در طول بازی ، بازیکنان کارتهای رنگی خود را درون دو مندال می گذارند ، کوههای مشترک مشترک را می سازند و کارتهای خود را درون مزارع خود قرار می دهند. به محض اینکه یک ماندالا هر شش رنگ را داشته باشد ، بازیکنان انتخاب رنگ در کوه را تغییر می دهند و آن کارت ها را به “رود” و “جام” خود اضافه می کنند. در پایان بازی ، کارتهای موجود در جام شما با توجه به موقعیت رنگ آنها در رودخانه آن بازیکن ، امتیاز دارند. بازیکنی که جام او ارزش بیشتری دارد برنده می شود.

playmat کتانی دو ماندالای مدور را نشان می دهد که هر یک توسط یک فضای افقی (کوه) تقسیم می شود تا یک “زمینه” برای هر بازیکن ایجاد شود. Playmat در پشت هر بازیکن هفت فاصله دارد تا رودخانه خود را از کارت های یک نفره و جام خود نگه دارد: پشته کارت های رو به پایین که در انتهای بازی به ثمر می رسند.

برای شروع ، هر بازیکن 6 کارت دستی دریافت می کند. هر بازیکن دو کارت تصادفی را به صورت رو به پایین در جام خود دریافت می کند ، سپس به دو کارت تصادفی به صورت نوار کوهی مرکزی در هر ماندالا پرداخت می شود.

به نوبه خود ، شما می توانید یک کارت تک به یکی از کوه ها ، یا یک یا چند کارت تطبیق را در یکی از زمینه های خود بازی کنید. تمام کارتهای بازی شده در یک ماندالا باید از “قاعده رنگ” پیروی کنند: پس از اینکه یک رنگ در یکی از سه قسمت یک ماندالا پخش شد ، کارتهای بعدی با همان رنگ فقط در همان منطقه قابل پخش هستند. بنابراین ، هنگامی که حریف شما کارتهای قرمز را وارد میدان خود کرده است ، دیگر نمی توانید در زمین بازی کارت قرمز بازی کنید ، و نه شما و نه حریف خود نمی توانید کارت قرمز را در کوه مرکزی بازی کنید. اگر کارت را در کوه بازی کردید ، در پایان نوبت خود سه کارت جدید را از روی عرشه بکشید. اگر در یکی از زمینه های خود کارت بازی کردید ، کارت های جدید ترسیم نکنید.

هنگامی که شامل شش رنگ کارت باشد ، یک ماندالا تکمیل می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بازیکنان “ماندالا” را نابود می کنند و نوبت به انتخاب رنگ موجود در کوه می روند و تمام کارت های آن رنگ را ادعا می کنند. کسی که در زمینه خود کارتهای بیشتری بازی می کند ، ابتدا انتخاب می کند. اگر گره خورده باشد ، بازیکنی که ماندالا را کامل نکرده است ابتدا انتخاب می کند. اولین باری که ادعا می کنید کارت هایی از یک رنگ خاص دارید ، یکی از این کارت ها را در کمترین فضای خالی در رودخانه خود قرار دهید ، سپس بقیه را درون لیوان خود قرار دهید. فضاهای موجود در رودخانه شما به ترتیب 1-6 ارزش دارد ، بنابراین کارتهای اولین رنگی که ادعا می کنید به ازای هر 1 امتیاز ، کارتهای رنگ دوم که ادعا می کنید به ازای هر 2 امتیاز و غیره ارزش دارند.

هنگامی که یک ماندالا از بین رفت و تمام رنگهای موجود در کوه ادعا شد ، کارتهای بازی شده در مزرعه ها دور ریخته می شوند ، دو کارت جدید به صورت کوه در می آیند و بازی همچنان ادامه دارد.

پایان بازی یا در هنگام خسته شدن عرشه یا وقتی که یک بازیکن یک رنگ ششم به رودخانه خود اضافه می کند ، شروع می شود. سپس هر دو بازیکن براساس موقعیت رنگ ها در رودخانه خود ، ارزش تمام کارت های جام خود را محاسبه می کنند و هرکسی که امتیاز بالاتری داشته باشد برنده می شود!

فهرست:
1 پارچه کتانی
108 کارت ماندالا (18 در هر 6 رنگ)
2 کارت مرجع

The Mandala: the symbol of an ancient and sacred ritual. Colored sand is laid to create a symbolic map of the world before the pattern is ceremonially destroyed and the sand cast into the river.

In the two-player game Mandala, you are trying to score more than your opponent by collecting valuable cards — but you won’t know which cards are valuable until well into the game! Over the course of the game, players play their colored cards into the two mandalas, building the central shared mountains and laying cards into their own fields. As soon as a mandala has all six colors, the players take turns choosing the colors in the mountain and adding those cards to their “river” and “cup”. At the end of the game, the cards in your cup are worth points based on the position of their colors in that player’s river. The player whose cup is worth more points wins.

The linen playmat shows two circular mandalas, with each being divided by a horizontal space (the mountain) to create one “field” for each player. The playmat has seven spaces in front of each player to hold their river of single face-up cards and their cup: the stack of face-down cards which they score at the end of the game.

To begin, each player receives a hand of six cards. Each player receives two random cards face down in their cup, then two random cards are dealt face up into the central mountain strip of each mandala.

On your turn, you may play either a single card into one of mountains, or one or more matching cards into one of your fields. All cards played into a mandala must follow the “Rule of Color”: Once a color has been played into one of the three areas of a mandala, then later cards of the same color can be played only into that same area. Thus, once your opponent has played red cards into their field, then you can’t play red cards in your field, and neither you nor your opponent can play red cards into the central mountain. If you played a card into a mountain, draw three new cards from the deck at the end of your turn; if you played cards into one of your fields, do not draw new cards.

A mandala is completed once it contains all six colors of cards. When this happens, the players “destroy” the mandala, taking turns to choose a color present in the mountain and claim all cards of that color. Whoever played more cards in their field chooses first; if tied, the player who did not complete the mandala chooses first. The first time you claim cards of a specific color, lay one of these cards in the lowest-valued empty space in your river, then place the rest into your cup. The spaces in your river are valued 1-6 in order, so cards of the first color you claim will be worth 1 point each, cards of the second color you claim worth 2 points each, and so on.

Once a mandala has been destroyed and all the colors in the mountain claimed, cards played in the fields are discarded, two new cards are dealt face up into the mountain, and the game continues.

The end of the game is triggered either when the deck is exhausted or when one player adds a sixth color to their river. Both players then tally the value of all the cards in their cup, based on the position of the colors in their river, and whoever has the higher score wins!

Contents:

  • 1 linen playmat
  • 108 mandala cards (18 in each of 6 colours)
  • 2 reference cards