ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Inis

۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

Inis یک بازی است که عمیقا ریشه در تاریخ سلتیک و افسانه است که در آن بازیکنان برنده شدن توسط پادشاه جزیره (Inis) انتخاب شده است. بازیکنان می توانند سعی کنند به یکی از سه شرایط مختلف پیروزی دست یابند:

رهبری: رهبر باشید – به عنوان مثال، شخصیتهای بیشتری از هر بازیکن دیگر داشته باشید – از سرزمینهایی که قبیله حداقل شش تن از مخالفان وجود دارد.
زمین: اقوام خود را حداقل در شش منطقه مختلف حضور داشته باشید.
مذهب: اقوام خود را در قلمروهایی که مجموعا حداقل شش پناهگاه را شامل می شوند حضور داشته باشند.

در طی این بازی، بازیکنان همچنین فعالیت هایی را به دست می آورند که معمولا توسط سرنشینان خوانده می شوند و یا توسط کارفرمایان برجسته حک شده اند، که با هر یک از مجموع جادویی شش برابر هر شرایطی کاهش می یابد. در حالی که یک شرایط پیروزی برای ادعای عنوان پادشاه کافی است، یک بازی از بازیکنان باتجربه معمولا دارای تعادل تنگ قدرت است، با تاکید بر رهبری پایتخت جزیره.

در ابتدای هر دور، بازیکنان در طول مجمع دست از چهار کارت عملیات (با 13 کارت عمل برای سه بازیکن و 17 برای چهار بازیکن) ارائه می دهند. کارت های عملیاتی که در پایان یک فصل پخش نشده اند برای بعدی برگزار نمی شوند. بازیکنان همچنین به کارت های رهبر برای مناطقی که به آن اجازه می دهند و جایی که آنها در طول مجمع انتخاب می شوند، دسترسی دارند. هر مجلس این کارت ها را مجددا می دهد. در نهایت، آنها کارت های داستان حماسی را جمع آوری می کنند که نشان از اعمال خدایان و قهرمانان ایرلندی قدیمی مانند Cuchulainn، Dagda، Lugh و بسیاری دیگر است. این ها برای حفظ الهام بخش و به دست آوردن دستاوردهای فوق العاده … تحت شرایط مناسب نگهداری می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. این کارت ها اقدامات مختلفی را انجام می دهند: اضافه کردن قبیله ها، حرکت قبیله، ساخت / کاوش و اقدامات خاص.

تهیه پیش نویس دقیق، مدیریت دست، بلوف (به خصوص هنگامی که بازیکنان اهمیت گذراندن خود را درک می کنند)، زمان بندی خوب و درک دقیق از تعادل قدرت، کلید پیروزی است. پس از یک بازی کشف، شما آماده برای یک بازی کامل و حماسی خواهید بود، جایی که یک بازیکن مسلط به وسیله مجمع برای شایستگی و حکمت او پادشاه خواهد شد.

در حالی که Inis دارای “dudes” است که “بر روی نقشه”، اشتباه مبتدی این بازی به عنوان یک بازی نبرد است، زیرا حذف سایر قبیله ها، شانس خود را برای به ثمر رسیدن یک شرط پیروزی رهبری کاهش می دهد. صلح میان قبایل مختلف، با یا بدون رهبر مشخص منطقه، نتیجه معمول جنبش قبیله است. مطمئنا جنگ ها اتفاق می افتد، زیرا قبیله سلتیک می تواند غیرقابل انکار باشد و یک بازیکن خوب به مردم قبیله اش (به عنوان مثال، دست خود را از کارت ها) گوش می دهد. این جنبه نبرد در مینیاتورهای قبیله ای که نشان دهنده رزمندگان است، منعکس می شود. دوزمان، چوپانان و معامله گران مجموعه ای از دوازده مینی را برای هر بازیکن تکمیل می کند. این اشغال ها بر بازی تاثیری ندارد، اما عطر و طعم آن را می دهد.

 

 

یکی از نخست وزیران ایرلند، یک بازی دو نفره ای چهار نفره ای که توسط Christian Martinez طراحی شده است. از شما دعوت می کند تا اعمال با شکوه اسطوره ایرلندی را تجربه کنید، همانطور که چشم انداز خیره کننده ی جزیره را کشف کرده اید و قلمرو خود را برای قبایل خود ادعا می کنید. مکانیک ظریف بازی ترکیب پیش نویس کارت و کنترل منطقه را برای تولید سیستم غنی از گزینه های استراتژیک و تعاملات بین فردی. کاشی های درخشان ساخته شده به هر بازی منحصر به فرد، به تدریج جغرافیای آشکار، در حالی که هنر اصلی به ارمغان می آورد حماسه های اقیانوس باستان و قهرمانان بی حوصله به زندگی است.

 

 

Inis is a game deeply rooted in Celtic history and lore in which players win by being elected King of the Island (Inis). Players can try to achieve one of three different victory conditions:

  • Leadership: Be the leader — i.e., have more clan figures than any other player — of territories containing at least six opponents’ clans.
  • Land: Have your clans present in at least six different territories.
  • Religion: Have your clans present in territories that collectively contain at least six sanctuaries.

Over the course of the game, players also earn deeds, typically chanted by bards or engraved by master crafters, that reduce by one the magic total of six for any condition. While one victory condition is enough to claim the title of King, a game of experienced players usually has a tight balance of power, emphasizing the leadership of the capital of the island.

At the start of each round, players draft a hand of four action cards (with 13 action cards for three players and 17 for four players) during the Assembly. Action cards not played at the end of one season are not held for the next. Players also have access to leader cards for the territories that allow it and where they were elected leader during the assembly. Each Assembly reallocates those cards. Finally, they collect “epic tales” cards that depict the deeds of the ancient Irish gods and heroes, like Cuchulainn, the Dagda, Lugh and many others. These will be kept and used to inspire the clans and achieve extraordinary feats…under the right circumstances. The cards provide a variety of actions: adding clans, moving clans, building/exploring, and special actions.

Careful drafting, hand management, bluffing (especially once players understand the importance of passing their turn), good timing, and a precise understanding of the balance of power are the keys to victory. After a discovery game you’ll be ready for a full and epic game, where an undisputed player will be king by the Assembly for his merit and wisdom.

While Inis has “dudes” that are “on a map”, it’s a beginner’s mistake to play this as a battle game because eliminating other clans reduces your chances of scoring a Leadership victory condition. Peace among different clans, with or without a clear territory leader, is the usual outcome of a clan’s movement. Battles will occur, of course, as the Celtic clans can be unruly and a good player will listen to his clan’s people (i.e., his hand of cards). That battle aspect is reflected in the clan’s miniatures representing warriors. Woodsmen, shepherds and traders complete the set of twelve minis for each player; these occupations have no impact on the game, but give it flavor.

 

 

Become one of Ireland’s first chieftains in in is, a two-to-four player board game designed by Christian Martinez. In is invites you to experience the magnificent deeds of Irish myth as you explore the island’s enchanted landscape and claim territory for your clans. The game’s elegant mechanics combine card drafting and area control to produce a system rich in strategic options and interpersonal interactions. Brilliantly Crafted tiles give every game a unique, gradually unfolding geography, while original art brings Ireland’s ancient epics and audacious heroes to life.

  • A 2-4 player board game designed by Christian Martinez and produced by Matagot Editions
  • Based on ancient myths about Ireland’s colonization and first kings
  • Innovative game mechanics unite card drafting and area control
  • Modular puzzle board creates a different landscape for every game
  • Gorgeous original art and highly-detailed plastic figures bring the setting to life

 

Awards & Honors