ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Ethnos

۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان

در انبار موجود نمی باشد

نقد و بررسی

در Ethnos، بازیکنان از حمایت غولها، مرفولک، نولینگ، مینوتورها و دیگر قبایل فانتزی خواستند تا به آنها کمک کنند تا زمین را کنترل کنند. پس از سه سال بازی، هر کس برنده ترین برنده است!

به طور دقیق تر، سرزمین Ethnos شامل دوازده قبیله ای از موجودات فانتزی است و در هر بازی شما شش نفر را انتخاب می کنید (پنج در یک بازی 2/3 نفره)، سپس یک عرشه با تنها موجوداتی در این قبایل ایجاد کنید. کارت ها در شش رنگ می آیند که شش منطقه اکتون را مطابقت می دهند. سه قطعه شکوه را به طور تصادفی در هر منطقه قرار دهید و آنها را از پایین به بالا مرتب کنید.

هر بازیکن بازی را با یک کارت در دست شروع می کند، سپس 4-12 کارت (دو برابر تعداد بازیکنان) روی میز قرار می گیرند. در یک نوبت یک بازیکن یا یک متحد را استخدام می کند یا گروهی از متحدان خود را بازی می کند. در مورد اول، شما یک کارت رو به رو (بدون جایگزین کردن آن از عرشه) یا کارت بالای عرشه را می گیرید و آن را به دست خود اضافه می کنید. در مورد دوم، شما مجموعه ای از کارت های خود را در دست خود انتخاب می کنید که قبیله یا رنگ آنها را مطابقت می دهند، آنها را در مقابل شما روی میز بازی می کنند، سپس تمامی کارت های دیگر را در دست بگیرید. پس از آن یک یا چند نشانه در منطقه قرار دهید که با رنگ کارت بالا بازی شده فقط مطابقت دارد و از قدرت اعضای قبیله در کارت فقط بازی شده استفاده می کنید.

در پایان سال اول، هرکسی که بیشترین نشانه ها را در منطقه داشته باشد، شکوه و شکوه را نشان می دهد. بعد از سن دوم، بازیکنان با بیشترین امتیاز و بیشترین نشانه ها، شکوهی برابر با مقادیر نشان داده شده بر روی نشانه های اول و دوم دارند. بازیکنان امتیاز مشابهی پس از سن سوم، پس از آن هر کس برنده ترین افتخار است. (بازی های دو و سه بازیکن تنها دو سال طول می کشد.)

 

 

 

 

In Ethnos, players call upon the support of giants, merfolk, halflings, minotaurs, and other fantasy tribes to help them gain control of the land. After three ages of play, whoever has collected the most glory wins!

In more detail, the land of Ethnos contains twelve tribes of fantasy creatures, and in each game you choose six of them (five in a 2/3-player game), then create a deck with only the creatures in those tribes. The cards come in six colors, which match the six regions of Ethnos. Place three glory tokens in each region at random, arranging them from low to high.

Each player starts the game with one card in hand, then 4-12 cards (double the number of players) are placed face up on the table. On a turn, a player either recruits an ally or plays a band of allies. In the former case, you take a face-up card (without replacing it from the deck) or the top card of the deck and add it to your hand. In the latter case, you choose a set of cards in your hand that match either in tribe or in color, play them in front of you on the table, then discard all other cards in hand. You then place one or more tokens in the region that matches the color of the top card just played, and you use the power of the tribe member on the top card just played.

At the end of the first age, whoever has the most tokens in a region scores the glory shown on the first token. After the second age, the players with the most and second most tokens score glory equal to the values shown on the first and second tokens respectively. Players score similarly after the third age, then whoever has the most glory wins. (Games with two and three players last only two ages.)