ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

Dojo Kun

۳,۱۴۱,۰۰۰ تومان

موجود

نقد و بررسی

در یک زمین عرفانی، دور از اینجا، دو دوره مسابقات هنرهای رزمی معتبر از دوران باستان برگزار شد: مسابقات لوتوس سفید و مسابقات لوتوس سیاه. این دو مسابقات مهمترین نشان از هنرهای رزمی افسانه ای است که توسط ورزشکاران قدرتمند استفاده می شود. کارشناسی ارشد فوق العاده همیشه به دنبال ورزشکاران با استعداد جدید است که توسط ایده آل از آموزش و تجربیات زندگی که بدن، ذهن و روح را تقویت می کند، به ایده آل جنگجوی کامل تبدیل می شود.

“Dojo Kun” به معنای “قوانین Dojo” است و مجموعه ای از اصول است که هدایت رشد فیزیکی و معنوی تمرینکنندگان هنر رزمی است. Dojo Kun یک بازی است که هر بازیکن یکی از چهار دویچه (ببر، جرثقیل، خرس، کبری) را هدایت می کند. هدف اصلی این است که تمرین ورزشکاران خود را و جذب جدید، خرید ماشین آلات جدید آموزش، گسترش dojo خود، پیدا کردن ماجراهای، و در نهایت به ورزشکاران خود را به برنده شدن در مسابقات هنرهای رزمی.

این بازی به دو فصل تقسیم شده است. در طی هر فصل، سه چرخش آماده سازی بر اساس مکانیسم قرار دادن کارگران وجود دارد که در آن شما دوجو را مدیریت خواهید کرد و ورزشکاران را آموزش خواهید داد.

در طول فصل، ورزشکاران همچنین می توانند تکنیک های خاص را با بازدید از یکی از اربابان باستانی پنهان در قسمت مرکزی هیئت مدیره یاد بگیرند. هر فصل به مسابقات هنرهای رزمی پایان می دهد، جایی که هر دوجو می تواند تا دو ورزشکار ارسال کند. در صورت شکاف خالی در مسابقات، ورزشکاران از dojo پنجم (Dojo Skull) شرکت خواهند کرد. (این ورزشکاران توسط این بازی مدیریت می شوند و حتی می توانند مسابقات را برنده شوند!)

مبارزه بین ورزشکاران با پرتاب مجموعه ای از تاس سفارشی شبیه سازی شده است. چهار تاس مختلف وجود دارد، یکی برای هر یک از تکنیک های مبارزه. بازیکنان با توجه به سطح تجربه ورزشکار خود، تاس را تسخیر می کنند (Dan): بالاتر از دان، بالاتر از این شانس برنده شدن در مسابقه است! قبل از مبارزه، بازیکنان که حضور ندارند می توانند برنده این مبارزه برای به دست آوردن اعتبار پیش بینی کنند.

این مسابقات به پایان نهایی می رسد که در آن یک قهرمان جدید به پایان خواهد رسید. در پایان فصل دوم، Dojo با بیشتر امتیازات Prestige برنده خواهد شد.

 

 

 

In a mystical land, far away from here, two prestigious martial arts tournament have been held since the ancient times: the White Lotus Tournament and the Black Lotus Tournament. These two tournaments are the most important show of legendary martial arts used by powerful athletes. Extraordinary masters are always looking for new talented athletes that will be forged into the ideal of the Perfect Warrior by exhausting training and life experiences that will fortify body, mind and soul.

“Dojo Kun” means “Dojo Rules” and is a set of principles that guide the physical and spiritual development of the martial art practitioners. Dojo Kun is a game in which each player heads one of the four dojo (Tiger, Crane, Bear, Cobra). The main goal is to train your athletes and attract new ones, buy new training machines, expand your dojo, find adventures, and eventually lead your athletes into winning the martial arts tournament.

The game is divided into two seasons. During each season there are three preparation turns based on worker placement mechanics in which you will manage your dojo and train your athletes.

During the season, the athletes can also learn special techniques by visiting one of the ancient masters hidden in the central part of the board. Each season ends with the martial arts tournament, where each dojo can send up to two athletes. In case of empty slots in the tournament, athletes from the fifth dojo (the Skull Dojo) will attend. (These athletes are managed by the game and can even win the tournament!)

Combat between athletes is simulated by throwing a set of custom dice. There are four different dice, one for each fighting technique. Players will roll dice according their athlete’s experience level (Dan): the higher the Dan, the higher the chance of winning the match! Before a fight, the players that are not attending can predict the winner of that fight to gain prestige.

The tournament ends with the grand final in which a new champion will be crowned. At the end of the second season the Dojo with most Prestige Points will win the game.