ورود به بردگیم | بوردگیم | Board Game

کلمه عبور را فراموش کرده ام
ورود/ثبت نام
کاربر جدید هستید؟ ثبت نام
سبد خرید
0

نقد و بررسی

در بازی Sheriff of Nottingham بازیکنان در تلاشند اجناسی را که خریداری کردند، وارد شهر کنند. این اجناس شامل اجناس مجاز و غیر مجاز می‌شوند. داروغه شهر نیز مسئول بررسی این اجناس می‌باشد. بازیکنان باید سعی کنند در بار های خود اجناس غیر مجاز را وارد کنند، زیرا این اجناس سود بسیار زیادی برای وارد کننده دارند. اما نکته ی خیلی جالب این بازی در این است که بازیکنان به صورت کاملاً قانونی می‌توانند به داروغه رشوه دهند تا بدون بررسی، کالای آن ها را رد کند. همچنین دیگر بازیکنان برای کارشکنی نیز می‌توانند به داروغه رشوه دهند. در پایان کسی که بیشترین پول را داشته باشد برنده ی بازی است.

قوانین بازی داروغه ناتینگهام
محتویات جعبه بازی:
 216 کارت کاال؛ شامل: 144 کاالی قانونی )به رنگ سبز(، 60 کاالی قاچاق )به رنگ قرمز( و 12 کاالی
سلطنتی )به رنگ قرمز با یک آرم طالیی و نشان داروغه در پایین کارت(
 110 سکه طال در چهار مدل: 39تا سکه به ارزش 1طال – 42 سکه به ارزش 5طال- 17 سکه به ارزش
20طال – 12 سکه به ارزش 50 طال
 1 نشان داروغه
 5 استند حجره تجار
 5 پاکت حمل محموله تجار
 برگه قوانین بازی
کارتهای کاال:
هر کارت، کاالیی را نشان میدهد که تاجران میتوانند در بازار ناتینگهام وارد کرده و به فروش برسانند.
در گوشه سمت راست باالی هر کارت، ارزش آن کاال نوشته شده است. این عدد امتیازی را نشان میدهد که هر
تاجر در صورت داشتن آن در حجره خود، کسب میکند.
عدد گوشه سمت راست پایین هر کارت، عدد جریمه را نشان میدهد. این عدد مقدار طالیی را نشان میدهد که
شما در صورت نیاز باید در مرحله بازرسی پرداخت کنید.
144 کارت قانونی کاال وجود دارد که شامل موارد زیر است:
 48 کارت سیب که هر کدام 2 طال ارزش دارند.
 36 کارت پنیر که هر کدام 3 طال ارزش دارند.
 36 کارت نان که 3 طال ارزش دارند.
 24 کارت مرغ که هرکدام 4 طال ارزش دارند.
همچنین 60 کارت کاالی قاچاق در بازی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
 22 کارت فلفل که هرکدام 6 طال ارزش دارند.
 21 کارت مشروبات الکلی! که هرکدام 7 طال ارزش دارند.
 5 کارت کمان که هرکدام 9 طال ارزش دارند.
مضاف بر اینها، 12تا کارت قاچاق دیگر نیز وجود دارند که کاالهای سلطنتی نامیده میشوند. این کاالها با یک
بنر طالیی و نشان داروغه در قسمت پایینشان مشخص شدهاند. این کارتها فقط در بازی پیشرفته استفاده
میشوند.
راهاندازی بازی:
هر بازیکنی یک استند حجره تاجر و یک پاکت حمل محموله تاجر میگیرد و آنها را در جلوی خودش قرار
میدهد. یکی از بازیکنان را به عنوان بانکدار انتخاب کنید. بانکدار به هر بازیکن )از جمله خودش( 50 طال
میدهد. بانکدار بقیه پولها را در بانک نگه میدارد و در طول بازی، بده بستانها با بانک را انجام میدهد. او باید
حواسش باشد که پولهای بانک را با پولهای شخصی خودش قاطی نکند.
پیشنهاد میشود در اولین دور، بازی را به صورت کالسیک انجام دهید. )بدون کاالهای سلطنتی(. 12 کارت
کاالهای سلطنتی را کنار گذاشته و به جعبه بازی برگردانید. سپس بقیه کارتهای کاال را بر زده و به هر بازیکن
6 کارت )به پشت( بدهید.
بقیه کارتها را به پشت در وسط میز قرار دهید. )به این مکان انبار میگوییم(
پنج کارت از انبار رو کنید و آنها را روی )به رو( هم در سمت راست انبار قرار دهید. )به این کارتها، کارتهای
مصرف شده سمت راست میگوییم(
پنج کارت دیگر از انبار رو کنید و در سمت چپ انبار به رو بگذارید. )به این کارتها، کارتهای مصرف شده
سمت چپ میگوییم.(
بله، دو ستون ار کارتهای مصرف شده وجود دارد. هر بازیکن میتواند کارتهای موجود در این ستونها را در
هر زمان از بازی که خواست نگاه و بررسی کند.
در نهایت، بازیکنی که پول بیشتری در آن لحظه در جیبش باشد، داروغه میشود و نشان داروغه را دریافت
میکند. اگر پول دو نفر با هم برابر بود یا هیچ کس پول نداشت، به صورت تصادفی یا با قرعهکشی یک نفر را به
عنوان داروغه انتخاب کنید.
شروع بازی
بازی در چند راند برگزار میشود. در هر راند، یک بازیکن، نقش داروغه را بازی خواهد کرد و مابقی بازیکنان
تاجر خواهند بود.
هر راند به پنج مرحله زیر تقسیم میشود:
1 .مرحله بازار
2 .مرحله پرکردن پاکتهای محموله توسط تجار
3 .مرحله خوداظهاری
4 .مرحله بازرسی
5 .پایان راند
توجه کنید که داروغه فقط مرحله بازرسی و مرحله پایان راند را بازی میکند و در طول 3 مرحله قبلی باید
حواسش به بازیکنان دیگر باشد و آنها را بپاد!
در پایان هر راند، داروغه نشان خود را به بازیکن سمت چپ خود میدهد و نفر سمت چپی داروغه جدید خواهد
بود. بازی تا زمانی که هر بازیکن دوبار نقش داروغه را بازی کنند؛ ادامه خواهد یافت )در بازی سه نفره تا زمانی
که هر بازیکن سه بار نقش داروغه را بازی کند

بازی سه نفره
در بازی سه نفره، دو نکته متفاوت است:
 قبل از این که کارتها را بر زده و پخش کنید؛ تمام کارتهایی که عالمت »4 »+روی آن قرار دارد را از
بازی کنار گذاشته و به جعبه برگردانید. این کارتها شامل: تمام 36 کارت نان، 4 کارت فلفل، 5 کارت
مشروبات الکلی و 3 کارت ابریشم میشود. اگر بازی را به صورت پیشرفته و با کارتهای سلطنتی انجام
میدهید نیز چند کارت را که عالمت »4 »+دارند باید کنار بگذارید.
 بازی را با قوانین عادی تا زمانی که هر بازیکن سه بار داروغه شود ادامه دهید.
مرحله اول: بازار
در این مرحله، شما میتوانید کارتهایی که الزم ندارید را از بازی خارج کرده و کارتهای دیگری از انبار
بردارید. به امید این که یک سری کاالی یک دست برای مبادله در بازار جور کنید.
بازی با بازیکنی که در سمت چپ داروغه قرار گرفته، شروع شده و به صورت ساعتگرد ادامه پیدا میکند. هر
تاجر یک نوبت دارد که در نوبتش میتواند حداکثر تا 5 کارت را به پشت از کارتهای تو دستش، بیرون بگذارد
و پس از آن تا حداکثر 6کارت )از انبار یا کارتهای بازی شده چپ و راست( بردارد.
همانطور که گفته شد شما میتوانید از کارتهای انبار یا کارتهای بازی شده در چپ و راست کارت بردارید. این
به این معنی است که اگر کارت سوم از کارتهای بازی شده را میخواهید باید اول دو کارت رویی آن را بردارید.
توجه: شما باید همیشه اول کارتهای مورد نظر خود از کارتهای بازی شده سمت چپ و راست را بردارید و
سپس از روی کارتهای انبار کارت بردارید.
بعد از این که کارتهای خود را برداشتید. آن کارتهایی را که از دست خود بیرون گذاشته بودید )به رو( بر روی
بقیه کارتهای بازی شده بگذارید. این که در سمت چپ بگذارید یا راست به انتخاب شما بستگی دارد و آزاد
است.
راهنمایی: کارت کشیدن از کارتهای بازی شده، راه خوبی برای پیدا کردن کاالهایی که است که به آنها نیاز
دارید اما این کار باعث میشود داروغه بفهمد شما در حال جور کردن چه کاالیی هستید. با کارت برداشتن از
انبار میتوانید او را گیج کنید و فریبش دهید.
مثال: فریدون، دو تا کارت مرغ در دستش دارد. او میخواهد دومین کارت از کارتهای بازی شده سمت چپ که
مرغ است را هم بردارد. برای این کار او سه کارت خودش را از دستش بیرون میگذارد. بعد دو کارت از روی
کارتهای بازی شده سمت چپ و یک کارت از روی کارتهای انبار برمیدارد. سپس سه کارت خود را که بیرون
گذاشته بود روی کارتهای بازی شده سمت راست میگذارد. )به رو(
مرحله دوم: پر کردن پاکتهای محموله توسط تجار
در این مرحله، شما کارتهای کاالهایی که میخواهید در بازار ناتینگهام به فروش برسانید را درون پاکت
خودتان قرار میدهید.
شما میتوانید از یک تا پنج کارت کاال از تو دست خودتان را داخل پاکت بگذارید.
توجه: شما نمیتوانید هیچ کارتی داخل پاکت نگذارید یا بیشتر از پنج کارت قرار دهید.
مواظب باشید که داروغه یا بازیکنان دیگر متوجه نشوند که شما چه کارتی راداخل پاکت قرار میدهید.
زمانی که مطمئن شدید که کدام کارتها را میخواهید داخل پاکت بگذارید. در پاکت را بسته و آن را در مقابل
خود روی میز قرار دهید. از زمانی که در پاکت را میبندید دیگر حق عوض کردن کارتهای داخل آن را ندارید.
مثال: میثم، میخواهد تجارت سیب کند. او چهار کارت سیب را که در دستش بوده در پاکت قرار میدهد. سپس
او یک کارت تیر و کمان را هم اضافه میکند. او میخواهد یک کارت ابریشم خود را هم رد کند اما اجازه قرار
دادن بیشتر از 5 کارت در پاکت را ندارد.
مرحله سوم: خوداظهاری
در این مرحله شما باید اظهار کنید که قصد دارید چه کاالیی را وارد بازار کنید. البته شما آزاد هستید که دروغ
بگویید. در حقیقت، شاید شما در طول بازی مجبور باشید که چندین بار دروغ بگویید!
از بازیکن سمت چپ داروغه شروع کنید و به صورت ساعتگرد ادامه دهید. هر بازیکن تاجر باید تو چشمهای
داروغه نگاه کند و به او بگوید که قصد دارد چه کاالهایی را وارد بازار کند. زمانی که در حال خوداظهاری هستید
باید پاکت کارتهای خود را به داروغه بدهید.
توجه مهم: داروغه نمیتواند محتویات پاکت را در این مرحله ببیند!
شما هر نوع حرفی در مورد کاالیی که میخواهید وارد بازار کنید میتوانید بزنید ولی باید سه قانون زیر را رعایت
کنید:
 شما فقط مجاز به اظهار کردن کاالی قانونی هستید. )یعنی نمیتوانید بگوید میخواهم فالن کاالی
غیرقانونی را وارد کنم(
 شما باید فقط مجاز به اظهار کردن یک نوع کاال هستید. )یعنی نمیتوانید بگویید سیب و پنیر
میخواهم وارد کنم(
 شما باید حتما تعداد کارتهای داخل پاکت را درست بگویید.
مثال: ماندانا، به چشمهای داروغه نگاه میکند و میگوید: »در پاکت من 4 کارت مرغ است«. او گفته 4 کارت به
این خاطر که واقعا 4 کارت در پاکت وجود دارد )تعداد را نمیتواند دروغ بگوید( اما همه آنها مرغ نیستند. در
حقیقت، ماندانا فقط دو کارت مرغ دارد. دو کارت دیگر او پنیر و ابریشم است. ابریشم کاالی قاچاق است پس در
حال او باید در مورد آن دروغ بگوید و نمیتواند بگوید که در حال وارد کردن ابریشم هستم. او فقط میتواند
اظهار به ورود کاالهای قانونی کند. او همچنین نمیتواند بگوید که سه یا پنج کاال دارد. چون او باید در هر
صورت تعداد کارتهای داخل پاکت را درست بگوید. همچنین او نمیتواند بگوید که دو کارت پنیر و دو کارت
مرغ داخل پاکت است. چون او فقط میتواند یک نوع کاال وارد کند.
مرحله چهارم: بازرسی
در این مرحله، داروغه میتواند پاکتها را بازرسی کند.
زمانی که شما نقش داروغه را بازی میکنید. باید تصمیم بگیرید که کدام پاکتها را بررسی خواهید کرد. شما
میتوانید همه پاکتها را بررسی کنید یا این که هیچ پاکتی را بررسی نکنید.
قبل از این که یک پاکت را بررسی کنید ممکن است که به یک تاجر مشکوک شده و به او اخطار بدهید. آن
تاجر اگر بخواهد میتواند به شما پیشنهاد رشوه بدهد تا از بازرسی کردن پاکتش صرف نظر کنید. این رشوه
هرچیزی میتواند باشد. مثل:
 طال
 کاالهای قانونی که در حجره خودش دارد.
 کاالهای قاچاقی که در حجره خودش دارد.
 کاالهای قاچاق یا قانونی که در پاکت محمولهاش وجود دارد.
 وعده این که »در آینده جبران خواهد کرد!«
توجه: تاجر نمیتواند هیچ کدام از کارتهای موجود در دستش را به عنوان رشوه به داروغه بدهد.
تا زمانی که داروغه تصمیم قطعی خودش را برای بازرسی کردن یا نکردن از محموله شما نگرفته است، میتوانید
میزان رشوه را کم و زیاد کنید اما وقتی داروغه تصمیم گرفت دیگر نمیتوان رشوه را تغییر داد.
بعد از این که بحثهایتان را کردید و چانههایتان را زدید؛ داروغه میتواند تصمیم بگیرد که رشوه شما را قبول
کند و اجازه بدهد که محوله شما بدون بازرسی عبور کند )پاکت شما را بدون بازرسی به شما برگرداند( یا این
که رشوه را قبول نکند و پاکت شما را بازرسی کند.
مثال: داروغه قصد بازرسی پاکت محسن را دارد. محسن میگوید: »داروغه صبر کن. من حاضرم که 5 طال و دو
کارت سیب از حجرهام بدهم و در عوض تو محموله من را بازرسی نکن« داروغه نگاه مشکوکی به محموله او
میاندازد و میگوید: »بُکُنش 8 تا طال« محسن قبول میکند و 8 طال و دو کارت سیب از حجرهاش برمیدارد و
به داروغه میدهد. داروغه پاکت محسن را بدون باز کردن به او برمیگرداند.
اگر داروغه به محموله شما اجازه عبور داد. شما باید کارتهای کاالهای قانونی داخل پاکت را به دیگر بازیکنان
نشان دهید.
همه کاالهای مجازی که در پاکت شما بوده به حجره شما اضافه میشود. آنها را به رو در مقابلتان قرار دهید.
همه بازیکنان میتوانند در هر مرحله از بازی آنها را دیده یا بشمرند.
کاالهای قاچاقی که در پاکت شما بوده، مخفی باقی میماند. شما فقط تعداد کاالهای قاچاقی را که وارد کردهاید
اعالم میکنید ولی نوع آنها را نمیگویید. کارتهای کاالهای قاچاق را به پشت در حجره خود قرار دهید.
اگر داروغه محموله شما را بازرسی کند؛ دو اتفاق ممکن است بیفتد:
 اگر شما حقیقت را گفته باشید و در پاکت دقیقا همان چیزی باشد که شما اظهار کردهاید. داروغه باید
به خاطر تهمتی که به شما زده، به ازای مجموع اعداد جریمه کارتهای شما به شما طال پرداخت کند.
کاالهای قانونی شما نیز به حجرهتان اضافه خواهد شد.
 اگر شما دروغ گفته باشید و کارتهای داخل پاکت شما با آن چیزی که در خوداظهاری بیان کردهاید
تفاوت داشته باشد: 1 .همه کاالهایی که شما در موردشان حقیقت را گفتهاید به حجره شما اضافه
میشوند. 2 .هر کاالیی که در مورد آن دروغ گفته باشید؛ مصادره خواهد شد. داروغه آنها را گرفته و بنا
بر میل خودش در قسمت سمت راست یا چپ کارتهای بازی شده قرار میدهد. 3 .شما باید به خاطر
کاالهای مصادره خود به داروغه جریمه پرداخت کنید. این جریمه با مجوع عدد جریمه روی هر کارت
که در پایین آن نوشته شده برابر است.
راهنمایی: زمانی که به داروغه پیشنهاد رشوه میدهید این را به خاطر داشته باشید که در صورت مصادره شدن
کاالها باید به اندازه عدد جریمه روی کارتها طال پرداخت کنید. بعضی وقتها میصرفد که مقدار بیشتری به
داروغه رشوه بدهید و در عوض او را راضی کنید که پاکت شما را بازرسی نکند!
مثال: مینا، سه کارت در داخل پاکت خود گذاشته و در خوداظهاری خود اعالم کرده که سه سیب داخل پاکت
دارد. داروغه به او مشکوک نشده و بدون گرفتن رشوه اجازه عبور محموله او را داده است. مینا، پاکت خود را باز
میکند و معلوم میشود که دروغ گفته و عالوه بر دو کارت سیب، یک کارت کاالی قاچاق هم داشته است. او دو
کارت سیب را در که در موردشان راست گفته، به حجره خود اضافه میکند و یک کارت قاچاق را بدون این که
نوع کاالی آن را مشخص کند به پشت در حجرهاش قرار میدهد.
مثال: صادق، همانطور که از اسمش پیداشت انسان صادقی است. داروغه به اشتباه به او مشکوک شده و بعد از
بازرسی محمولهاش مشخص میشود که او همانطور که گفته بود چهار مرغ در پاکتش دارد. در این حالت داروغه
باید 8 طال )دو طال برای هر مرغ( به خاطر تهمتی که به صادق زده به او پرداخت کند. عالوه بر این صادق، چهار
کارت مرغی را که در پاکت داشته به حجره خود اضافه میکند.
مثال: نازنین، چهار کارت در پاکتش دارد. او در خوداظهاری اعالم میکند که چهار کارت سیب در پاکتش
هست. داروغه به او مشکوک شده و رشوه را هم نمیپذیرد. بعد از بازرسی داروغه متوجه میشود که فقط یک
کارت سیب در پاکت بوده و کارتهای دیگر یکی پنیر و سه تا نوشابه الکلی! بوده است. چون نازنین در مورد یک
کارت سیب راست گفته، میتواند آن یک کارت را به حجره خود اضافه کند. اما او در مورد سه کارت دیگر دروغ
گفته، پس آن کاالها مصادره خواهند شد. داروغه آنها را در محل کارتهای مصرف شده قرار میدهد. حاال نازنین
باید به داروغه ده طال جریمه پرداخت کند. )دو تا برای پنیر به اضافه چهارتا برای کارتهای نوشابه الکلی(
مرامنامه قاچاقچیان:
به صورت عادی، همه معاملههای شما باید شرافتمندانه باشد. فقط دو استثنا وجود دارد:
 قولهایی که در مورد »جبران کردن و حال دادن در آینده« به دیگران میدهید. در صورتی که مربوط
به همان مرحله بازرسی که در حال انجام است نباشد؛ الزام آور نیستند و میتوانید بعدا زیرش بزنید.
 تاجرها ممکن است به داروغه کاالیی را رشوه بدهند که ادعا میکنند در پاکتشان وجود دارد. البته
مشخص است که آنها میتوانند در مورد محتویات پاکتشان دروغ بگویند. اگر داروغه این رشوه را قبول
کند و اجازه عبور محموله را بدهد؛ فقط در صورتی میتواند آن رشوه را بگیرد که آن کاال در پاکت
وجود داشته باشد و اگر تاجر دروغ گفته باشد الزم نیست که رشوه را بپردازد.
مثال: داروغه تهدید کرده که محموله مریم را بازرسی خواهد کرد. مریم تصمیم میگیرد که از این فرصت
استفاده کند تا حال احسان )تاجر دیگری( را بگیرد. او این پیشنهاد را به داروغه میدهد: »من به تو 20 طال
پرداخت میکنم. در صورتی که تو بدون بازرسی محموله من را رد کنی و محموله احسان را بازرسی کنی و
هرچقدر هم که رشوه داد قبول نکنی.« داروغه قبول میکند. طالها را از مریم میگیرد و محموله او را
زیرسبیلی رد میکند. حاال داروغه باید طبق قولش، محموله احسان را بازرسی کند و رشوه او را قبول نکند.
چون این قول در همین مرحله قابل اجراست و »وعدهای برای آینده« نیست.
حاال فرض کنید در دست بعد. احسان معامله دیگری با داروغه انجام دهد: »اگر تو در این دست محموله من
را بازرسی نکنی، من در دست بعد که داروغه میشوم محموله تو را بازرسی نمیکنم« و فرض کنید که
داروغه قبول کند. اما وقتی که در دست بعد احسان داروغه شد، میتواند تصمیم بگیرد که به قولش وفادار
باشد یا نه!
مرحله پنجم: پایان راند
زمانی که بازیکنی که نقش داروغه را بازی میکرد نوبتش تمام شود؛ نشان داروغه را به نفر سمت چپ خود
میدهد و او داروغه میشود. تمام بازیکنان از انبار کارت برمیدارند تا دوباره تعداد کارتهای توی دستشان
6تا شود. توجه کنید که داروغه شش کارت از دست قبل دارد. راند بعدی دوباره از مرحله اول یعنی بازار
شروع میشود.
بازی بدون طال:
ممکن است که شما در طول بازی همه طالهای خود را از دست بدهید. شما باید از با دادن کارتهای
کاالهای مجاز داخل حجرهتان، که حداقل ارزشش برابر با بدهیهایتان باشد؛ طلبتان را صاف کنید. )چون
امتیاز کارتها متفاوت است؛ ممکن است مجبور شوید بیشتر از بدهیتان کارت بدهید.این مشکل خودتان
است و فرد طلبکار ملزم به پرداخت بقیه پول نیست(
اگر شما به میزان کافی، کاالی قانونی ندارید، شما باید کارتهای کاالهای قاچاق داخل حجرهتان را رو کرده
و به طلبکار بدهید. کسی که این کارت را میگیرد آن را به حجره خود اضافه میکند.
اگر همه طالها و کاالهای قانونی و قاچاق خود را برای پرداخت بدهیهایتان دادید؛ بقیه بدهیها پرداخت
شده در نظر گرفته خواهند شد.
این یک کمک برای تاجرهای برشکست شده است.
تمام شدن کارتهای انبار
در صورتی که کارتهای انبار تمام شد؛ پنج کارت از روی هر کدام از کارتهای بازی شده سمت راست و
چپ بردارید و بر بزنید و در جای کارتهای انبار )به پشت( قرار دهید.
پایان بازی
وقتی که تمام بازیکنان دو بار نقش داروغه را بازی کردند؛ بازی تمام میشود. )در بازی سه نفره، وقتی هر
بازیکن سه بار داروغه شد( در پایان راند آخر، تمام بازیکنان تمام کارتهای مانده در دستشان را در کارتهای
بازی شده قرار میدهند. این کارتها هیچ امتیازی برای آنها ندارد.
پس از آن، تمام کارتهای کاالهای قاچاق خود را رو کنید و امتیاز خود را بنا بر قوانین زیر جمع بزنید:
 جمع امتیاز تمام کاالهای قانونی و قاچاقی که در حجره شما قرار دارد.
 جمع تمام طالهایی که برایتان باقی مانده است.
 جمع امتیازاتی که به عنوان »پادشاه« یا »ملکه« یک کاال کسب میکنید. )جلوتر توضیح داده میشود(
کسی که بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد بازی را برده است.
اگر دو یا چند نفر امتیاز برابر داشتند؛ بازیکنی که امتیاز کاالهای قانونی او بیشتر باشد بازی را برده است. اگر باز
هم مساوی شدند، بازیکنی که امتیاز کاالهای قاچاق او بیشتر است بازی را برده است.
بازیکنی که بتواند بیشترین تعداد از یک کاال را به صورت موفقیت آمیز وارد بازار ناتینگهام کند پادشاه آن کاال و
نفر دوم ملکه آن کاال نامیده میشود. امتیاز پادشاه و ملکه شدن بنا بر جدول زیر محاسبه میشود.
نوع کاال امتیاز پادشاه امتیاز ملکه
10 20 سیب
10 15 پنیر
10 15 نان
5 10 مرغ
اگر دو یا چند نفر به مقام پادشاهی رسیدند؛ امتیاز پادشاه و ملکه را جمع بزنید و بین آنها تقسیم کنید. )گرد به
پایین(. برای نفر دوم امتیازی در نظر نگیرید.
اگر دو یا چند نفر به مقام ملکه رسیدند؛ امتیاز ملکه را بین آنها تقسیم کنید. )گرد به پایین(
مثال: محسن بازی را با این کاالها در حجرهاش به پایان رسانده است: 4 تا سیب، 6تا پنیر، 1نان، 4مرغ، 2فلفل،
1 تیر و کمان. او 42 طال هم دارد.
بعد از شمارش امتیاز بقیه بازیکنان معلوم میشود که او بیشترین تعداد پنیر را در حجره دارد پس او پادشاه
پنیرها است. همچنین او و یک بازیکن دیگر متفقن، دومین تعداد مرغ را جمع کردهاند. پس آنها ملکه مرغها هم
هستند! و امیتاز ملکه مرغها بین آنها تقسیم میشود. امتیازات محسن به این ترتیب محاسبه خواهد شد:
قوانین بازی پیشرفته:
کاالهای سلطنتی، پرمنفعتترین کاالها هستند که پرنس جان دستور داده که فقط توسط خانواده سلطنتی یا
دوستان وفادار او وارد بازار شوند. به همین خاطر این کاالها نیز در حکم کاالهای قاچاق هستند.
برای انجام بازی به صورت پیشرفته؛ دوازده کارت کاالهای سلطنتی را قبل از بر زدن و شروع بازی به مجموعه
کارتها اضافه کنید. این کارتها حکم کاالی قاچاق را دارند.
در پایان بازی، کاالهای سلطنتی به بقیه کاالهای قانونی شما اضافه میشوند و به شما کمک میکنند که عنوان
پادشاه یا ملکه آن کاال را به دست آورید. هر کاالی سلطنتی به اندازه دو یا سه کاالی قانونی محاسبه خواهد شد.
این عدد بر روی کارت کاالی سلطنتی ذکر شده است.
توجه کنید که روی 6 کارت کاالی سلطنتی عالمت »4 »+ذکر شده که برای بازی 3 نفره این کارتها باید کنار
گذاشته شود.
مثال: در پایان بازی، مریم 11 کارت پنیر و کوثر 10 کارت پنیر جمع کرده است. در حالت عادی، مریم لقب
پادشاه پنیرها را کسب خواهد کرد و 15 امتیاز میگیرد در حالی که کوثر فقط 10 امتیاز میگیرد. اما یک اتفاق
جالب میافتد و معلوم میشود که کوثر یک کارت پنیر گودا دارد که هر کارتش 2 پنیر محاسبه خواهد شد. با
این حساب او پادشاه شده و مریم ملکه خواهد بود.
پیشنهادهایی برای توسعه بازی:
 اگر برای تصمیم گیری داروغه، زمان در نظر بگیرید بازی جذابتر خواهد شد. مثال داروغه برای تصمیم
گیری خود در مورد هر تاجر فقط یک دقیقه وقت داشته باشد. برای این کار میتوانید از تایمر استفاده
کنید یا اپلیکیشن بازی را از سایت com.dicetoweressentials.www دانلود کنید.
 برای جذاب شدن بازی میتوانید قبل از شروع، ده کارت را به صورت رندوم از بازی خارج کنید.
 کارتهای دست تاجرها را به 7 کارت افزایش دهید. این کار بازی را برای داروغه سختتر خواهد کرد.
 کارتهای تبلیغاتی داروغه را که دارای یک بنر آبی رنگ هستند میتوانید به بازی اضافه کنید. الزم
نیست در این حالت هیچ کارتی را از بازی خارج کنید.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…