بهترین بردگیم ها / بوردگیم های سال ۲۰۱۷

بهترین بوردگیم ها

سال ۲۰۱۷، شاهد عرضه تعداد زیادی بورد گیم بسیار خوب بودیم که در این مقاله، ۱۰ بازی تخته‌ای برتر امسال را معرفی کرده‌ایم.

Near and Far

Near & Far

The War Of Mine

This War of Mine: The Board Game

Santorini

King Domino

ANACHRONY

First Martians

First Martians

5Minute Dungeons

۵Minute Dungeons

Sagrada

Sagrada

Century: Spice Road